Sabtu, 27 November 2010

Bahasa Jawa Kelas 2 - Kelas 6            ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
GUGUS VI 2010 – 2011
KEC. TAMBAKREJO KAB. BOJONEGORO

 


Wali Murid


Mata Pelajaran         : Bahasa Jawa
Kelas                        : II
Hari / Tanggal           : Rabu, 27 Oktober 2010
Jam                          : 09.30 – 11.00
Nama                        : ……………...
No. Absen                 : ………………
Nilai :Paraf Guru : 


       Punakawan 
Semar padhepokane ing Karang Kedhempel
Putra angkate Semar ana telu
Gareng, Petruk, lan Bagong
Aranane Punakawan
Punakawan iku abdi kang mituhu
Punakawan mituhu marang bendarane
Mbela marang kabeneranI.              Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener !
1.   Punakawan iku cacahe ana papat, sebutna !
      Wangsulan   :  ....................................................................................................................
2.   Ana ngendi padhepokane Semar ?
      Wangsulan   :  ....................................................................................................................
3.      Mituhu marang sapa punakawan iku ?
      Wangsulan   :  ....................................................................................................................
4.      Anak angkate Semar iku ana telu, sebutna !
      Wangsulan   :  ....................................................................................................................
5.      Mbela marang apa punakawan iku ?
      Wangsulan   :  ....................................................................................................................


II.           Wenehana tandha ping (X) ana ing sangarepe  pretelan sing bener !

1.       Punakawan iku cacahe ana .......
a.  loro                                  b.  telu                                     c.  papat
2.       Punakawan iku mbela marang ......
a.  kabecikan                        b.  kabeneran                           c.  kesalahan
3.   Putra angkate Semar iku ana .......
      a.  papat                               b.  telu                                     c.  loro
4.   Padhepokane Semar ana ing .......
      a.  Karang Kadhempel         b.  Pecuk picukilan                  c.  Wukirtawu
5.   Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong diarani .....
      a.  Pandhawa                       b.  Punakawan                         c.  Kurawa
6.   Jagone kluruk, yen manuke .....
      a.  ngoceh                             b.  manggung                          c.  mbekur
7.   Supaya bisa pinter, bocah kelas loro kudu sregep ........ buku.
      a.  nulis                                 b.  maca                                   c.  ngetung
8.   Yen diparingi sangu sangu ora dienggo jajan kabeh, supaya bisa ......
      a.  nyelengi                           b.  blanja                                  c.  main
9.  Tina menyang apotek saperlu tuku .....
      a.  jamu                                b.  buku                                   c.  obat
 10.   Mangan, ngombe, teka iku klebu basa ......
         a.  ngoko                              b.  krama alus                          c.  krama inggil
 11.  Bapak lagi lunga. Basa kramane .......
         a.  Bapak nembe lunga         b.  Bapak lagi kesah                c.  Bapak nembe tindak
 12.   Supaya oleh hawa seger jendhelane yen esuk di .....
         a.  bukak                              b.  tutup                                   c.  bedah
 13.   Anisa lagi ..... latar.
         a.  ngelapi                             b.  nyapu                                 c.  ngepe
 14.   Mangsa udan jenenge ........
         a.  rendheng                         b.  ketiga                                 c.  panas
 15.   Wong sing nglakokake montor jenenge ............
         a.  montir                             b.  sopir                                   c.  kusir                 
 16.    Kembang gehang arane…….
          a. ontong                             b. gedebog                                c. papah
 17.    Pentil nangka diarani……..
          a. babal                                 b. bluluk                                  c. karuk
 18.    Isi cipir diarani…….
          a. kecik                                 b. botor                                    c. beton
 19.    Anak asu jenenge…….
           a. cempe                               b. gembluk                              c. kirik
 20.    Aku saiki kelas…….
           a. siji                                     b. loro                                     c. papat
 21.   Swarane asu………
          a. jugug                                  b. kluruk                                c. bengah
 22.    Lombok iku rasane…….
           a. kecut                                 b. pait                                     c. pedhes
 23.    Sing pesek iku…..
           a. bokonge                            b. irunge                                 c. lambene
 24.    Supaya ora alum kembange kudu di……
          a. siram                                    b. jabut                                      c. pepe
 25.    Godhong krambil arane…….
          a. blarak                                   b. so                                            c. sinom III.        Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi patitis !
1.       Ibuke bapak diarani  ..........................................................................................................
2.       Anak sing lahire keri dhewe diarani  .................................................................................
3.       Embah putri iku ibuke  ......................................................................................................
4.       Asem iku rasane  ...............................................................................................................
5.       Supaya pinter aku kudu sregep  .........................................................................................
6.       Wong sing gaweane nglakoake wayang diarani  .............................................................
7.       Gareng, Petruk lan Bagong iku anak angkate ...................................................................
8.       Punakawan iku cacahe ana  ...............................................................................................
9.       Anak wedus jenenge ..........................................................................................................
 10.   Pak tani nandur pari ana ing ..............................................................................................


--ooOoo--

Kunci Jawaban Bahasa Jawa UTS semester ganjil Tapel 2010/2011

I.
1.      Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong
2.      ing Karang Kedhempel
3.      marang bendarane
4.      Gareng, Petruk, lan Bagong
5.      kabeneran

II.
1.  c              6.  a            11.  c             16. a             21. a
2.  b             7.  b            12.  a             17. a             22. c
3.  b             8.  a            13.  b             18. b             23. b
4.  a             9.  c             14.  a             19. c             24. a
5.  b            10.  a           15.  b             20. b             25. a


II.
1.       embah putri /eyang putri
2.       ruju / ragil
3.       bapak / ibu
4.       kecut
5.       sinau
6.       dhalang
7.       Semar
8.       papat
9.       cempe
10.   sawah


-->
          ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
GUGUS VI 2010 – 2011
KEC. TAMBAKREJO KAB. BOJONEGORO
 


Wali Murid


Mata Pelajaran         : Bahasa Jawa
Kelas                          : III
Hari / Tanggal           : Rabu, 27 Oktober 2010
Jam                            : 09.00 – 11.00
Nama                        : ………………
No. Absen                 : ………………
Nilai :Paraf Guru :  

Wacanen sing titi geguritan ing ngisor iki !


Surabaya Saklebatan
                            Wiwit gagat raina nganti angsluping surya
Gumremenge swara mesin kaya-kaya tanpa kendat
Mesin pabrik, montor, kapal muluk
Kapal segara
Wong kaya-kaya ora ana sing turu
Kabeh pada gupuh
Mobil pathing sliwer
Sepedhah pathing slewer
Sing mlaku kaya oyak-oyakan
Apa ta kang keburu


I.              Wangsulana pitakon ing ngisoriki kanthi patitis !

1.      Apa irah-irahane geguritan ing dhuwur ?
............................................................................................................................................
2.      Mesin-mesin apa wae sing ana swarane ?
............................................................................................................................................
3.   Awakmu apa wis nate menyang Surabaya ?
............................................................................................................................................
4.   Surabaya iku kuta kang kepriye ?
............................................................................................................................................
5.   Apa bae sing pathing sliwer ?
............................................................................................................................................
II.           Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe pratelan kang bener !
1.       Embah Sigit loro-lorone isih  .............  kabeh.
a.  urip                      b.  pepak                      c.  sugeng                    d.  ana
2.       Tatah iku alate tukang kayu kanggo  ..............
a.  nugel kayu          b.  mbolong kayu        c.  ngelus kayu                        d.  nyambung kayu
3.       Simbah arep mangan. Kramane .........
a.  Simbah badhe dhahar                             c.  Simbah arep dhahar
b.  Simbah ajeng mangan                             d.  Simbah ajeng maem
4.       Raportmu apik ndadekake bungah-bungahe wong tuwa. Ndadekake tegese ..........
a.  marsudi               b.  seneng                    c.  marakake                d.  piwucal
5.       Tuti (sapu) larahan ana halaman  ..........
a.  disapu                 b.  nyapoake                c.  nyaponi                   d.  disaponi
6.       Bapak karem banget karo iwak lele. Karem tegese padga karo  ..........
a.  gemes                  b.  seneng                    c.  wedi                       d.  lali
7.       Bapak kondur saka kantor  ............ sepedah montor.
a.  numpak               b.  ngasta                     c.  nitih                        d.  ngagem
8.       Nandur tomat, terong lan kenthang sing apik ing mangsa  ............
a.  ketiga                  b.  rendheng                c.  angin                       d.  laboh
9.       Pak Tani  .............  tanduran supaya lwmu.
a.  tandur                 b.  ngrabuk                  c.  matun                     d.  maculi
 10.   Sing klebu tanduran empon-empon yaiku  .......
         a.  lombok                b.  kunir                       c.  jeruk                       d.  Kubis
 11.   Kunir, temu lawak, jahe, lan kencur iku klebu bangsane  ...............
         a.  warung hidup      b.  pagar hidup                        c.  bumbu pawon         d.  apotik hidup
 12.   Nugraha pancen bocah  ............  mula kancane akeh.
         a.  blater                   b.  loma                       c.  limpa                       d.  Ugungan
 13.   Basuki kuwi bocah  ..........  dhuwit pira-pira entek kanggo jajan.
         a.  gemi                    b.  centhil                    c.  boros                       d.  Loma
 14.   Apotik iku panggonane dodol ........
         a.  woh-wohan         b.  panganan                c.  sayuran                   d.  Obat
 15.   Nipis, keprok, lan pecel, iku jenise ..........
         a.  nanas                   b.  jeruk                       c.  pelem                      d.  Apel
 16.   Dalane rame, anggonmu numpak pit rada .............
         a.  rindikna               b.  banterna                 c.  playokna                 d.  Gatekna
 17.   Bocah kelas 3 (cocok) PR basa jawa.
         a.  kacocoke             b.  nyocoki                  c.  dicocoke                 d.  Nyocokake
 18.   Wong jaluk iku klebu watak nistha aja ditiru. Watak nistha kosok baline ..........
         a.  watak utama       b.  watak brangasan    
         c.  watak sangsara       d.  Watak deksura
 19.   Simbah sampun wungu, yen adik wis ..............
         a.  sare                      b.  tangi                       c.  turu                         d.  Dhahar
 20.   Apa cekakan saka ukara TABANAS ?
         a.  Tabungan Pembangunan Nasional          c.  Tabungn Pelajar dan Pramuka
         b.  Tabungan Asuransi Belanja                    d.  Tabungan Masyarakat Kota
      21.   Yen  bal-balan apike ana ….
      a.   kampung                                              c.   tegalan
      b.   sawah                                                  d.   lapangan

      22.  Pira …. bocah sing arep bal-balan ?
     a.   anane                                                    c.   regane
     b.   cacahe                                                  d.   mesthine

      23.  Bal iku gunane kanggo ….
      a.   setinan                                                  c.   bal-balan
      b.   dakon                                                    d.   benthik

       24.  Bapak lagi …. aja rame-rame anggone dolanan.
       a.   tindak                                                  c.   sare
       b.   maos                                                   d.   ngasta

       25.  Dhek dina Minggu aku …. Pasar Paing     
         a.   tindak                                                  c.   tuku
         b.   lunga                                                   d.   olehIII.        Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kan mathuk !
1.   Dadi siswa  iku kudu sregep .............................................................................................
2.   Sumur iku banyune butheg. Butheg kosok baline .............................................................
3.      Aku diwenehi dhuwit embah. Diwenehi basa krama aluse  ..............................................
4.      Ula . Yen ditulis aksara jawa dadi .....................................................................................
5.      Kembang jambu arane .......................................................................................................
6.      .......................  carane gawe layangan ?
7.      Emprit, perkutut, merpati iku jenise ..................................................................................
8.      Yen arep kirim layang apike kirim liwat ...........................................................................
9.      Ibu bali saka pasar. Yen dikramake ...................................................................................
10.  diajak – dina – minggu – bapake – Sigit – rekreasi
Tatanen tembung iku dadi ukara kang becik !
............................................................................................................................................Kunci Jawaban UTS Bahasa Jawa Kelas 3
Semester Ganjil Tapel 2010/2011


I.
1.   Surabaya saklebatan
2.   mesin pabrik, motor, kapal muluk, kapal segara
3.   (jawaban siswa)
4.   rame
5.   mobil

II.
1.   c                      11.   d                21. d
2.   a                      12.   a                22. b
3.   a                      13.   c                23. c
4.   c                      14.   d                24. c
5.   c                      15.   b                25. b
6.   b                      16.   a
7.   c                      17.   d
8.   b                      18.   a
9.   b                      19.   b
10. b                      20.   a

III.
1.       sinau
2.       bening
3.       di paringi
4.       au l
5.       karuk  
6.       kepriye
7.       manuk
8.       pos
9.       Ibu kondur saking peken
10.   Dina  minggu sigit diajak bapake rekreasi.                   

-->
 ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
TAPEL 2010 – 2011
GUGUS VI 
KEC. TAMBAKREJO KAB. BOJONEGORO
 


Wali Murid


Mata Pelajaran         : Bahasa Jawa
Kelas                        : IV
Hari / Tanggal           : Rabu, 27 Oktober 2010
Jam                           : 09.30 – 11.00
Nama                        : ………………
No. Absen                 : ………………
Nilai :Paraf Guru :  

Wacanen kang premati

GAWE TAHU
Bapake Budi duwe pabrik tahu. Dhek dina Minggu aku lan Agung menyang omahe. Ana kana aku karo Agung banjur di ajak nonton pabrike. Aku bisa nyedhak, ngematake carane gawe tahu.
Kanggo gawe tahu kuwi bahane kedhele. Sadurunge digiling kedhele di kum ana ing banyu, suwene udakara setengah jam. Sawise medhok, kedhele mau banjur dilebokake ana ing mesin gilingan tahu. Sadurunge duwe mesin gilingan tahu biyen-biyene mung di plindes nganggo watu sing digawe kaya glindingan motor. Gedhene sak bak montor trek.
Kedhele sing digiling dadi ajur, metu pathine, pathi iki banjur di cidhuki, disaring, disaring di buwang ampase. Pathi sing disaring ampase banjur dadi jladren. jladren iku banjur disuntak ana ing cithakan. Cithakan mau kira – kira amot tahu 100 iji.
Kira – kira setengah jam jladren sing dicethak wis kenthel madhet, ginjar – ginjur dadi tahu.

I.     Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki manut wacan ing dhuwur!
1.    Sapa sing duwe pabrik tahu?
Wangsulan : ..........................................................................................................................
2.    Kanggo gawe tahu kuwi bahane saka apa?
Wangsulan : ..........................................................................................................................
3.    Sadurunge digiling kedhele kudu dikapakake?
Wangsulan : ..........................................................................................................................
4.    Kepriye sawise kedhele dikum mendhok?
Wangsulan : ..........................................................................................................................
5.    Kepriye wujude jladren sakbubare dicithak?
Wangsulan : ..........................................................................................................................

II.    Wenehana tanda ping (x) aksara a, b, c utawa d ing sangarepe pratelan kang bener!
1.    Tahu lan tempe digawe saka……
a. Jagung              b. Kedhele              c. Kacang               d. Kecambah
2.    Ukara ing ngisor iki kang mathuk diwenehi tandha pitakon (?) yaiku……
a. Tahu digawe saka kedhele                         c. Bapake Budi gawe tahu
b. Tahu iku enak rasane                                 d. Sapa sing gawe tahu


3.    Tuku tahu ………….. pasar.
a. ing                                                               c. mulih
b. bubar                                                           d. paing
4.    Bapak maca Koran. Yen dikramakake……
a. Bapak nulis koran                           c. Bapak nyerat koran
b. Bapak maca koran                         d. Bapak maos koran
5.    Amarga angin gedhe akeh gendheng kang marak – marik.
Tembung kang kacetak miring klebu tembung.
a. Pakon          b. Pitakon           c. Dwi lingga        d. Dwi lingga salin swara
6.    Raden Gathutkaca satriya ing……
a. Jodhipati                  b. Madukara                c. Pringgadani d. Sawojajar
7.    Ing ngisor iki kang klebu kembang yaiku……
a. kanthil, kapok, mawar                        c. mlati, dara, kutut
b. ambon, raja, rosalia                           d. mawar, kanthil, dahlia
8.    Tembung gambuh watake……
a. rumaket / kulina             b. nelangsa              
c. sedih               d. seneng
9.    Rega ing koperasi luwih……ketimbang ana toko.
a. murah               b. larang                
c. mundhak           d. suda
10.  Raden Werkudara dadi satriya ing……
a. Madukara                b. Jodhipati                  
c. Sawojajar                d. Ngastina
11.  Mbangun kutha mbutuhake ragat  ora sethithik.
Tembung kang kachetak miring tegese……
a. Gedhe                     b. Boros                       
c. Abot                         d. Akeh
12.  Pangupakara pelabuhan Semarang di adani tahun 1982.
a. di wiwiti        b. di rampungake        
c. di bukak       d. di resmekake
13.  Ing kutha Semarang ana pelabuhan jenenge……
a. Tanjung Perak     b. Tanjung Emas     
c. Tanjung Priok      d. Karang Tanjung
14.  Kosokbaline kiwa
a. tengen                    b. pasopati           
c. pulang kidul           d. sisih lor
15.  Wong sing nglakokake kapal jenenge……
a. pilot                          b. nahkoda                  
c. supir                        d. kusir
16.  Papan kanggo mandhege kapal diarani……
a. bandara                    b. stasiun             
c. pelabuhan               d. terminal
17.  Lawu, Semeru, Merapi iku arane……
a. pelabuhan                b. gunung           
c. kembang                 d. wit - witan
18.  Candi Borobudur iku kanggo upacara agama……
a. kristen                  b. hindu               
c. budha                   d. islam
19.  Wahyu wis bola – bali weruh Candi Borobudur. 
      Tembung bola – bali diarani……
a. wis suwe             b. lagi                   
c. gelek                    d. ora tau
20.  Ladinge sing kethul di ungkal supaya……
a. kethul                   b. lancip               
c. landhep               d. runcing
21.  Tembang gambuh iku klebu tembang……
a. mijil                           b. macapat           
c. dandang gula           d. kinanti
22.  Butrawli iku rasane……
a. kecut            b. pahit                        
c. legi               d. pedas
23.  Wong sing pagaweane ana sawah diarani……
a. dagang           b. petani              
c. nelayan             d. blantik
24.  Wit gedhang diarani……
a. debog                    b. tebu             
c. damen                  d. benggol
      25.  Margono … surat kanggo kancane
      a.  nulis                     b.  nulisi            
      c.  entuk                   d.  gaweyane 
                                                                                        
      26.  Pak Sarjono daleme ana ing kampong
     Tembung daleme tegese …. 
       a.  sedulur          b. tunggale              
 c.  omahe           d.  papane      
                                                                      
      27.  Yen medhayoh kudu ngucapake ….
       a.  kula nuwun                c.  matur nuwun
       b.  nuwun sewu              d.  nyuwun pangapunten

       28.  “Mangga Pak pinarak rumiyin!”
       Pinarak kuwi tembung krama alus saka ….       
 a.   tindak                   b. kundur     
 c. menyang               d.  lungguh     
                                                                      
       29.  Wonten kersa punapa Pak madosi Bapak ?
       Tembung kersa ing ukara iku tegese ….                                                                   
       a. karep  b. butuh                     
       c.  melu                 d.  mampir      
 30. Jahe, kunir, lan kencur diarani……
 a. palawijo               b. woh - wohan         
c. janganan              d. apotik hidup
      31.  Godhong asem arane…………….
              a. sinom                 b. dhadhap                
              c. dlingu               d. papar
      32.  Wit jagung diarani……………
              a. damen                 b. tebon                  
              c.kayu                      d. papah
      33.  Kembang jati arane…………..
              a. dangu                  b. gembili               
              d. janggleng          d. kadi
       34.  Swara sapi …..
              a. bengah                b. kluruk                
              c. petok                   d. ngoceh
       35.  Kita kudu tansah rukun ora kena tukar .......
  a. tukaran                b. barang                      
  c. padu                    d. jotos

III.   Isinana ceceg – ceceg ing ngisor iki nganggo wangsulan kang bener!
1.    Wit pari diarani……
2.    Supaya lemu tanduran kudu di……
3.    Tanjung Emas mapane ana ing kutha……
4.    Simbah mangan tahu. Yen dikramakake dadi……
5.    Ana pegunungan hawane……
6.    ab , tulisen nganggo huruf latin ….
7.    Bocah kelas papat kudu ngerti tata……
8.    Raden Janaka satriya ing……
9.    Raden Werkudara satriya ing……
10.  Tari Kecak. Saka propinsi……
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 4
UTS Semester Ganjil Tapel 2010/2011

I    1. Bapake Budi
      2. kedhele
      3. di kum ing banyu
      4. dilebokake mesin gilingan
      5. kenthel madhet ginjur-ginjur

II.  
1.      b                      11.  d                           21.   b                   31.  a
2.      d                      12.  a                           22.   b                   32.  b
3.      a                      13.  b                           23.   b                   33.  d
4.      d                      14.  a                           24.    a                  34.  a
5.      d                      15.  b                           25.    a                  35.  c
6.      c                      16.  c                            26.   c
7.      d                      17.   b                           27.  a
8.      a                      18.   c                           28.  d
9.      a                      19.   c                           29.  a
10.  b                      20.    c                          30.  d


III  
1.  damen
2.  rabuk
3.  Semarang
4.  Simbah  dhahar  tahu
5.  adhem
6.  Abang
7.  krama
8.  Madukara
9.  Jodipati
10.Bali
-->
ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
GUGUS VI 2010 – 2011
KEC. TAMBAKREJO KAB. BOJONEGORO
 


Wali Murid


Mata Pelajaran          : Bahasa Jawa
Kelas                         : V (Lima)
Hari / Tanggal            : Rabu, 27 Oktober 2010
Jam                           : 09.30 – 11.00
Nama                        : …………......
No. Absen                 : ……………..
Nilai :Paraf Guru :  

Wacan
KI HAJAR DEWANTARA

Ki Hajar Dewantara miyos Tgl. 2 mei 1889 kanthi asma cilik / timur Raden Mas Suwardi Suryaningrat.
Bangsa Indonesia naliko semana racake isih bodho lan mlarat-mlarat. Nanging ana ugo sing oleh kabegjan bisa sinau ngangsu kawruh kalebu Ki Hajar Dewantara. Panjenengane kagungan gegayuhan sing luhur yoiku kepingin labuh marang nagarane kepriye bangsane bisa pinter, sebab menawa isih bodho ora bisa uwal saka penjajah.
Tgl. 3 juni 1922. Ki Hajar Dewantara sing asmane Timur Suwardi Suryaningrat, ngedegake taman siswaekolahan pisanan ing Indonesia Kanthi sesanti  :
Ing Ngarso Sung Tuladha
Ing Madya Mangun Karsa
Tut Wuri Handayani
Sawise 30 th. Taman siswa mandeg Ki Hajar Dewantara seda tahun 1959. Pinangka kanggo pangormatan wiyose Ki Hajar Dewantara yaitu saben tgl 2 mei di tetapkake dadi Hari Pendidikan Nasional / Hardiknas.     

Kapethik saka warsita basa 5
Kaca 33-34


I.              Sak wise maca kanthi tliti wacan ing duwur iki
Wangsulana pitakon-pitakon iki, kanthi basa krama !

1.      Ki Hajar Dewantara anggone berjuang tanpa gegaman, banjur kanthi cara apa ?
............................................................................................................................................
2.      Kapan miyose Ki Hajar Dewntara ?
............................................................................................................................................
3.   Sapa asmane timur Kihajar Dewantara ?
............................................................................................................................................
4.   Saben tanggal 2 Mei di pengeti minangka dina apa ?
............................................................................................................................................
5.   Ki Hajara Dewantara ngedekake Taman Siswa kanthi sesanthi. Kepriye unine ?
............................................................................................................................................


II.           Wenehana tandha ping (X) aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe pratelan kang bener !
1.       Ki Hajar Dewantara miyos tanggal 2 Mei. Miyos tegese ............
a.  mati                     b.  lair                          c.  lunga                       d.  teka
2.       Yen arep nindakake apa bae becike ...............
a.  cepet-cepet          b.  meneng bae            c.  ndonga dhisik         d.  sangu duwit
3.       Endi sing bener manut unggah-ungguhe basa ?
a.  Bapak lara waja  b.  Bapak gerah untu   c.  Bapak sakit waja    d.  Bapak gerah waja
4.       Asmane Ki Hajar Dewantara tetep arum nganti seprene. Tembung sing di garis ngisore ateges ................
a.  tangane               b.  jenenge                   c.  umure                     d.  sandangane
5.       Ki Hajar Dewantara lelabuh, kepriye isane bangsa Indonesia pinter. Ukara sing di garis ngisor kosok baline .............
a.  maju                    b.  sregep                     c.  kesed                      d.  bodho
6.   Ani lagi  .........  layang pamit.
      a.  tulis                     b.  di tulisi                   c.  nulis                        d.  Tulisan
7.   Mas Andi arep lunga ........... Jakarta. Tembung penggandeng sing cocok yaiku ......
      a.  amarga                b.  kareben                   c.  saka                                    d.  menyang
8.   Dadi wong iku kudu guyub rukun karo .......... teparone.
      a.  kanca                   b.  mitra                       c.  pitepungan              d.  tangga
9.   Olehe nyambut gawe, kringete nganti dleweran. Dleweran padha karo ...........
      a.  gobyos                b.  entek                      c.  kutah                      d.  mili
 10.   Pahlawan iku wong kang mbelani ...........
         a.  kampunge           b.  partai                      c.  kutha                      d.  negara
 11.   Eyang maos koran ngagem kaca ...........
         a.  bening                 b.  tingal                      c.  rasa                         d.  dobel
 12.   Nanik lunyu ilate, mula aja gampang percaya marang deweke.
           Lunyu ilate tegese ........
          a.  akeh omongane                        c.  seneng jajan          
          b.  cepet omonge                           d.  omongane mencla-mencle
 13.   Endi sing bener, manut unggah-ungguh basa ? ...........
         a.  Kula badhe kondur rumiyen, padaran kula gerah.
         b.  Kula badhe wangsul rumiyen, padaran kula sakit.
         c.  Kula badhe kondur rumiyen, padaran kula sakit.
         d.  Padaran kula gerah, badhe kondur rumiyen.
 14.   lr lp ,   Yen di waca ...............
         a.  luma lara            b.  Lara lunga             c.  Lara lapa               d.  Lapa lara
 15.   Pak Ali iku garwane, bu Siti. Garwane padha karo .............
         a.  anak                 b.  kanca              c.  bojo                d.  Bapa

16.    Lawangmu apa wis .......... kunci. 
          Kanggo ngisi ceceg-ceceg iki sing bener ..........
         a.  dak                      b.  ko                           c.  di                 d.  Ke
 17.   Pak Dhe, jenengan badhe ......... pundi ?
         a.  tindak       b.  lunga         c.  kesah               d.  Menyang
 18.   Sapa sing lagi sinau kuwi ?. Ukara iku kelebu ukara .........
         a.  pakon           b.  andharan          c.  pitakon            d.  Prentah
 19.   .......carane ngingu lele supaya cepet gedhe ?. 
         Kanggo ngisi ceceg-ceceg iku sing bener ......
         a.  apa            b.  kepriye         c.  sapa                d.  mek apa
 20.   Njupuka iku saka tembung lingga ...........
a.  jupuko         b.  jupuk      c.  jupuake             d.  dak jupuk
 21.   Abang-bang ora legi. Tiwas dagang ora ..........
         a.  rugi            b.  kulakan         c.  bathi               d.  lali
 22.   Kembang lombok arane .............
         a.  menikk       b.  karuk          c.  maya                 d.  manggar
 23.   Tanggal 2 Mei dipengeti hari apa ? ..........
         a.  Proklamasi          b.  Harkitnas    c.  Hardiknas       d.  Kartini
 24.   Kenthongan iku kagawe saka .........
         a.  wesi          b.  atom             c.  kayu/bumbung        d.  seng
 25.   Wit pari iku jenenge ...........
         a.  debog         b.  glugu           c.  damen             d.  Pucang
       .26 .  Yen kowe padha kesasar becike ……… marang wong kang ngerti
         a.  takon            b.  nangis               c.  meneng               d.  pada          
                                                                                        
        27.  Sepedha montor mlakune luwih …. …..tinimbang pit onthel.
        a.  alon               b.  banter                c.  suwe                  d.  apik           
                                                                            
        28.  Dina Pahlawan dipengeti saben tanggal ….
       a.  10 Nopember                              c.  10 Oktober
       b.  10 Desember                               d.  10 September

        29.  Njanur gunung kadingaren, sore-sore ngebel iku kalebu ….
       a.   tembung entar                         c.  wangsalan
        b.   paribasan                                d.  Geguritan
        30.   Sapa sing sabar ngadepi perkara bakal ….
           a.   bahagia          b.   cilaka        c.   sengsara            d.   rekasa       
                                                                              
        31.   Dhek dina Minggu aku …. Pasar Taji
            a.   tindak        b.   lunga            c.   tuku             d.   oleh
                                                                              
        32.   Iwak sing ora ana erine yaiku ….
           a.   lele             b.   wader        c.   gurami         d.   nus (enus)

        33.   Tuku klambi menyang los ….
           a.   elektronik          b.   iwak        c.   sandangan         d.   sembako
                                                                              
        34.   Layangan kuwi diumbulake nganggo ….
           a.   benang           b.   tampar           c.   kolor            d.   kawat
                                                                              
        35.   Satriya Pandhawa kuwo cacahe ana ….
           a.   telu             b.   papat            c.   lima          d.   enem
                                                                              

III.        Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki !
1.        Bu guru aku apa enthuk nyilih buku iku. Basa krama aluse ...........................................
      ....................................................................................................................................
2.       Kebu nusu gudel. Paribasa iki tegese ................................................................................
                ....................................................................................................................................
3.       Gawea ukara pitakon nganggo ukara apa. Loro bae ! .......................................................
.....................................................................................................................................
4.       Udalen ukara iki nentokake jejer, wasesa, lesan, lan katerangan !
Kanca-kancaku nyulaki bangkune dhewe-dhewe saben esuk.
............................................................................................................................................
5.       Kriwikan dadi grojogan. Paribasa iki tegese .....................................................................
............................................................................................................................................
6.       Parine tumpuk ................................... ana ing lumbung.
7.       Tumrape murid kanggo ngormati perjuangan pahlawan bangsa kanthi sinau sing ..........
............................................................................................................................................
8.       bjnegr                                                            
Yen ditulis latin .....................................................
9.       Kecik iku arane isi .............................................................................................................
10.         Tut Wuri Handayani nganti saiki di enggo semboyan ing endi ? ....................................
............................................................................................................................................Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 5
UTS Semester Ganjil Tapel 2010/2011

I.
1.  Minterake bangsane (ngedegake sekolah)
2.   Tanggal 2 Mei 1889
3.   Raden Mas Suwardi Suryaningrat
4.   Hari Pendidikan Nasional
5.   Ing Ngarsa Sung Tuladha
      Ing Madya Mangun Karsa
      Tut Wuri Handayani
II.
1.      b                                  11.  b                                       21.  c                    31.  b
2.      c                                  12.  d                                       22.  a                    32.  d
3.      d                                  13.  b                                       23.  c                    33.  c
4.      b                                  14.  c                                       24.  c                    34.  a
5.      d                                  15.  c                                       25.  c                    35.  c
6.      c                                  16.  b                                       26.  a
7.      d                                  17.  a                                       27.  b
8.      d                                  18.  c                                       28.  c
9.      a                                  19.  b                                       29.  c
10.  d                                  20.  b                                       30.  a

III.
1.      Bu guru kula menapa kepareng ngampil buku menika.
2.      Wong tua jaluk warah marang bocah enom
3.      ....
4.      Kanca-kancaku = jejer           
nyulaki = wasesa        
bangkune dhewe-dhewe = lesan
saben esuk = katerangan
5.      Prekara cilik dadi prekara gedhe
6.      undhung
7.      sregep
8.      Bojonegoro
9.      sawo
10.  pendidikan


 

-->
ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
GUGUS VI 2010 – 2011
KEC. TAMBAKREJO KAB. BOJONEGORO
 Wali Murid


Mata Pelajaran            : Bahasa Jawa
Kelas                           : VI (Enam)
Hari / Tanggal             : …………………
Jam                             : ………..............
Nama                          : ………………...
No. Absen                   : …………………
Nilai :Paraf Guru :  

I.       Wenehana tandah ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d sangarepe pratelan kang bener!
Wacanen ing batin kang pratis! (wacan kanggo nomer 1 – 5)

KARNA TANDING
Woten ing perang Baratayuda, Adipati Karna ing Ngawangga aben ajeng kaliyan Raden Arjuna saking Madukara.
Perangipun satriya kalih wau, yen dipun tingali nengsemaken sanget. Ing prakarsa para dewa saha para widadari sami mriksani perangipun satriya kalih punika.
Saya dangu perangipun saya sayektos. Adipati Karna nyayekti Raden Arjuna. Karsanipun Adipati Karna badhe ngrangkul Raden Arjuna. Nanging Raden Arjuna tansah enget piwelingipun Prabu Kresna ing Dwarawati, bilih Raden Arjuna sampun ngartos kenging karangkul dening Adipati Karna.
Sasampunipun perang kapalan (perang numpak kapal/jaran), gentos perang jemparing (panahan). Kaprigelanipun olah jemparing satriya kalih punika nggumunaken sanget dhateng ingkang sami ningali.
Kocapa Adipati Karna ngatingalaken titisipun njemparing. Raden Arjuna dipun les sumpingipun, kenging. Sumpit ical, Raden Arjuna gentos kalingseman. Adpiati Karna lajeng kaparingan topong enggal, dening Prabu Salya saking Mandraa. Sapunika perangipun dipun lajengaken sami dnen numpak kreta perang. Kretanipun Adipati Karna dipun kusiri Prabu Salya, kretanipun Raden Arjuna dipun kusiri Prabu Kresna. Perangipun rame sanget, boten wonten ingkang kawon boten wonten igkang mimpang.


1.     Adipati Karna ngetingalaken titisipun njemparing, Raden Arjuna dipun les ......
a. sumpingipun                 b. talinganipun              c. topongipun               d. astanipun
2.     Kretanipun Raden Arjuna dipun kusiri .......
           a. Prabu Salya             b. Prabu Baladewa        c. Prabu Puntadewa      d. Prabu Kresna
3.     Adipati Karna ing Ngawangga aben ajeng kaliyah ...... saking Madukara.
a. Raden Kumbakarna        b. Raden Arjuna            c. Raden Abimanyu       d. Raden Sadewa
4.     Perangipun satriya kalih wau yen dipun tingali sanget .....
a. mboseni                        b. mutawari                   c. nengsemaken            d. nggegirisi
5.     Topongipun Adipati Karna remuk bubuk dening jemparingipun ......
a. Prabu Salya                  b. Raden Arjuna            c. Prabu Kresna            d. Raden Abimanyu
6.     Sing diarani redi yaiku ......
a. segara wedi                   b. gunung                     c. pegunungan              d.segara
        7.    ai ri
              Tulisan jawa iku yen ditulis latin dadi ......
a. Telung                                                                 c. Piring
b. Gamping                                                          d. Balak


         8.   1. Saperlu diimunisasi polio
2. Putrane sing isih balita diajak
3. Tanggal 4 September ana PIN
4. Ibu-ibu sing kagungan balita padha menyang pos PIN
Supaya dadi paragraf kang runtut urutane ......
a. 1 2 3 4                          b. 3 4 2 1                      c. 4 3 2 1                      d. 2 3 1 4
          9.   Yen kowe padha kesasar becike …………….. marang wong kang ngerti
         a.  takon                     b.  nangis                     c.  meneng                      d.  pada       
10.  Ukara ing ngisor iki sing kalebu krama alus ........
a. bapak lagi gerah mula ora tindak kantor
b. amarga bapak saweg sakit mulaora tindak kantor
c. bapak nembe gerah, pramila boten tindak kantor
d. bapak saweg sakit mila boten tindak kantor
11.  Anisa saiki wis kelas V, mula bisa melu latihan pramuka ........
a. siaga                            b. pandega                   c. penggalang              d. pembina
12.  Kanggo …. “Hari Jadi Kota Bojonegoro”, Bupati  nganakake sepedha santai
a.  nyenengake          b.  mengeti           c.   pagelaran         d.  pepeling
13.  Raden Janaka iku satriya ing ..........
a. Mandura                        b. Madukara                 c. Parang Garudha        d. Sawojajar
14.  Raden Werkudara iku satriya gagah pedeksa lan kagungan watak ......
a. seneng tetulung             b. angkara murka          c. candhala                   d. daksiya
15.  Ngaturi pirsa bilih kala wau dalu dinten Kemis Kalih Likur Januari 2010 tabuh 19.00 
      Eyang kula Ronohaditirta tilar donya amargi gerah, yuswa 80 taun.
Layang iki diarani ......
a. ulem                             b. lelayu                       c. kitir                           d. iberan
16.  Wong kang rekasa uripe amarga kakehan anak bisa diparibahasakake .......
a. kebo kabotan sungu                         c. kaya belo melo seton
b. ula marani gebug                             d. gajah ngidak ropah
17.  Mripate ndhamar kanginan, dene lambene .........
a. nduren sajuring                               c. nggendewa pinentang
b. ngalan-alan                                     d. manggis karengat
18.  Wong sing gawe barang saka watu, diarani ..........
a. kundhi           b. para                c. kemasan              d. jlagra
19.   Adhiku dipundhutake klambi ibuku.
Ukara tanggap iku yen digawe ukara tanduk dadi ......
a. adhiku mundhutake klambi ibuku             c. ibu mundhutake klambi adhiku
b. klambi adhiku dipundhutake ibu                d. ibu adhiku mundhutake klambi
20.  Bu Guru ora teka amarga lara .........
Ukara iki yen didadekake krama dadi ........
a. Bu Guru ora rawuh amarga lara                  c. Bu Guru boten dugi amargi sakit
b. Bu Guru boten rawuh amarga gerah            d. Bu Guru ora rawuh amarga gerah
        21.  Pandhawa iku cacahe ana ….
  a.  empat                   b.  lima             c.  enem                    d.  tujuh           

        22.  Ing ngisor iki papan tujuane transmigrasi, kacaba ….
        a.  Sumatra         b.  Kalimantan          c.   Bali                    d.   Sulawesi                
        23.   Wajik klethik gula jawa, luwih becik sing prasaja.
 Rerangken ukara iku diarani .......
               a. parikan           b. wangsalan             c. cangkriman           d. paribasan           
        24.  Kita kudu tansah rukun ora kena tukar .......
    a. tukaran          b. barang             c. padu                        d. royong
        25.  Wulan … surat kanggo kancane
        a.  nulis             b.  nulisi                  c.  entuk               d.  gaweyane   
                                                                                        
        26.  Pak Sarjono daleme ana ing kampong
       Tembung daleme tegese ….
 a.  sedulur             b. tunggale        c.  omahe            d.  papane       


         27. Yen mara dhayoh kudu ngucapake ….
       a.  kula nuwun                           c.  matur nuwun
       b.  nuwun sewu                          d.  nyuwun pangapunten
         28.  “Mangga Pak pinarak rumiyin!”
           Pinarak kuwi tembung krama alus saka ….  
     a.   tindak              kundur           c.  menyang               d.  lungguh      
          29.  Wonten kersa punapa Pak madosi Bapak ?
          Tembung kersa ing ukara iku tegese …. 
          a. karep               b. butuh              c.  melu                   d.  mampir       
          30.  Sandhangane kumel kucem.
          Kumel kucem tegese ….     
a.     sae                b.  resik            c.  ireng                  d.  mblekethek
         31.  Rabuk iku      bisa saka tlethong. Tlethong iku ….
         a.  telek bebek        b.  telek pitik           c.  telek kebo        d.  telek manuk           
         32.  Tamune …. …….lawang karo muni kulo nuwun
         a.  dhodhog-dhodhog                             c.  ngadeg-ngadeg
         b.  guyu-guyu                                        d.  thothok - thothok
          33.  Manawa nyelengi sing aman iku ana ing ….
         a.  bank           b.  celengan        c.  lemari              d.  tas 
         34.  Lomba pidhato kuwi bisa kanggo nglatih ….
        a.  micara          b.  nulis              c. nyemak            d.  maca          
         35.  Utang iku bisa ngganggu yen ora bisa ….
        a.  nganaki         b.  ngutangi          c.  males             d.  nyaur          
                                                                          

II.      Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk!
1.    Semar, Gareng, Petruk, Bagong iku diarani ..........
2.    Narti jerit-jerit (gila) weruh uler.
Tembung “gila” sing bener .......
3.    Esuk sore Narti nyirami pot kembang.
Wasesane ukara iku ........
4.    Perang antarane Kurawa lan Pandhawa diarani perang ..........
5.   


6.    Ing pasamuan kala wingi suguhanipun mbanyu .........
7.    Mangsa rendheng biasane kerep … sing nyebabake banjir.
8.    Praon, Kate-kate Dipanah, Sluku-sluku Bathok, arane tembang .......
9.   


Text Box: Gamelan sisih kiwa iki arane .......        


10.  Bocah kang diarani dawa tangane iku bocah sing senengane ........


III.     Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi pratitis!
1.    Coba aranana perangan layang!
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2.    Duryudana Kratone jenenge apa ? ..................................................................................

3.    “Bapak kala wingi tindak Bojonegoro”
Ukara ing dhuwur iki golekana jejer, wasesa lan lesane!
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4.    Aksara jawa ing dhuwur gantinen tulisan latin!
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5.    Coba gaweya tembang “Pocung” sak pada bae!
       .............................................................................................................................................
       .............................................................................................................................................
      
*** Selamat Mengerjakan ***
Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 6
UTS Semester Ganjil Tapel 2010/2011


I.
1.      A               6.    B              11.  C              16.  A              21.  B              26.C          31. C
2.      D               7.    C              12.  B              17.  D              22.  C              27.A          32. D
3.      B               8.    B              13.  B              18.  D              23.  B              28.D          33. A
4.      C               9.    A              14.  A              19.  C              24.  C              29.A          34. A
5.      B               10.  A              15.  B              20.  B              25.  A              30.D          35. D

II.
1.      Punakawan
2.      Kami gilan
3.      Nyiram pot kembang
4.      Barata yudha
5.      Janaka – Madukara
6.      Mili
7.      Udan
8.      Dolanan
9.      Kendhang
10.  Colong jupuk

III.
1.      Adangiyah, pambuka, surasa basa, wasana basa, titi mangsa, peprenah
2.      Ngastina  
3.      Kala wingi = katrangan wektu
 Tindak = lesan
Bojonegoro = katrangan panggonan
Bapak = jejer Murtiyah gawean Murdaka
4.      Bayar
5.      Kawicaksana guru

1 komentar:

  1. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

    BalasHapus